Agrarisch nieuwsblad en LTO Noord Fondsen berichtten over Natuer mei de Mienskip

 

20-05-2021

Op de website van LTO Noord en later ook in het Agrarisch Nieuwsblad stond recent bijgaand bericht: “Overheden en landbouw- en natuurorganisaties, waaronder LTO Noord, zetten zich onder de noemer ‘Natuer mei de Mienskip’ in voor het ontwikkelen van Friese natuur.

Dit gebeurt in samenwerking met grondeigenaren. Alle partijen hebben vrijdag 11 januari de handen definitief ineengeslagen. Volgens LTO Noord kunnen agrariërs heel goed zelf natuur op eigen grond beheren. ‘Met deze samenwerking hebben we invloed op de natuurontwikkeling en kunnen we zelf een plan maken voor een praktische invulling van het gebruik van natuurgrond. In plaats van dat het voor ons wordt bepaald’, zegt Jan Teade Kooistra, regiobestuurder bij LTO Noord regio Noord.

De organisaties in ‘Natuer mei de Mienskip’ zoeken met grondeigenaren naar manieren om Natuurnetwerk Nederland af te ronden. ‘Daarbij hoeft het niet altijd te gaan om meer natuur, het kan ook gaan om het beter verbinden van natuurgebieden met elkaar en het omringende agrarische gebied. Daarbij kan bijvoorbeeld ruilverkaveling een optie zijn.’ Eerder werd boerenland door de provincie gekocht en in handen gegeven van natuurorganisaties, die het omvormden en beheren als natuur.

De grond werd aan de agrarische sector onttrokken, boeren hadden er geen zeggenschap meer over. In ‘Natuer mei de Mienskip’ is het de bedoeling dat, om te komen tot natuur, ook geluisterd wordt naar de integrale behoeftes van grondeigenaren. ‘Boeren kunnen natuurdoelen op eigen grond realiseren en onderdeel maken van de bedrijfsvoering. Dit heeft als voordeel dat 85 procent van de waarde van de grond contant wordt uitbetaald in het kader van afwaardering. Bovendien ontvang je afhankelijk van het natuurdoel een beheervergoeding. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: je integreert natuur in je bedrijf en houdt het beheer en zeggenschap over de grond.’

In ‘Natuer mei de Mienksip’ gaat het vooralsnog om een proef met enkele pilotgebieden. Eind dit jaar wordt de aanpak geëvalueerd. Het is daarna aan Provinciale Staten van Friesland om te beslissen of ze de nieuwe aanpak willen voortzetten. Meer informatie is te vinden op natuermeidemienskip.nl. “