Hoe betrekken we de mienskip?

Het woord mienskip is een breed begrip. Het kan al snel leiden tot verschillende interpretaties. Een belangrijk onderdeel in de vernieuwing die NmdM voorstaat, is dat de potentiele eindgebruiker in het voortraject meer dan voorheen wordt betrokken. Er wordt van bovenaf niet iets opgedrongen. In het ultieme geval is het plan niet een plan van alleen de NmdM-partijen maar van grondeigenaren, inwoners, lokale organisaties en overheden en NmdM-partijen. Het “wij” staat daarbij voorop. Dat is het streven van NmdM.

 

 

 

 

Wat we verstaan onder mienskip?
• de eigenaren van de grond binnen het plangebied
• de beoogde eindgebruikers;
• de pachters in het gebied;
• alle inwoners die woonachtig zijn in het plangebied;
• de organisaties – waaronder de organisaties achter NmdM – die actief zijn in het betreffende plangebied zoals gemeenten en de gebiedscommissies.

Hoe betrekken we hen?
• We benaderen de mienskip in een zo vroeg mogelijk stadium;
• We benaderen grondeigenaren en pachters als eerste. We maken immers geen plannen over andermans grondgebied zonder dat de grondeigenaren en de pachters daarvan op de hoogte zijn en zij hun wensen kenbaar hebben kunnen maken;
• We zoeken de optimale combinatie tussen de natuurdoelen die voor een gebied gelden en de mogelijkheden en wensen van grondeigenaren om daar mede invulling aan te geven;
• We onderzoeken de mogelijkheid om andere maatschappelijke doelen te kunnen verzilveren, zoals klimaat- of waterdoelen. Zo hoeft het landschap maar één keer opnieuw te worden ingericht en kunnen budgetten worden gecombineerd;
• Als de grondeigenaar zelf natuur wil realiseren komt hij of zij als eerste in aanmerking. Anders proberen we grond te ruilen of te kopen en selecteren we een eindbeheerder die de doelen voor natuur en andere maatschappelijke belangen kan uitvoeren. Deze eindbeheerder betrekken we al vanaf de planvorming bij het project;
• We laten wensen vanuit de mienskip in een zo vroeg mogelijk stadium boven water komen om deze in de planvorming op te kunnen nemen;
• We laten de mienskip weten wat er met de wensen is gebeurd en waarom deze zijn opgenomen of afgevallen.

Zelf meedoen aan Natuer mei de Mienskip? Zit je in pilotgebied Swartfean? Dan krijg je, mits de coronamaatregelen het toelaten, een uitnodiging van ons om mee te denken. Dat geldt ook voor andere gebieden rondom Burgumer Mar en De Leijen. Verder is deelname nog niet mogelijk, want het project is nog een pilot. Wel willen wel een loket openen voor het aanmelden van initiatieven. We houden u op de hoogte.