Natuur met een kleiner budget in de Mieden

 

16-9-2021

In de Mieden, het gebied tussen Drogeham, Buitenpost en Surhuizum, werkt de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid aan een alternatief plan voor natuurinrichting. Door een dreigend tekort op de natuurontwikkelingsopgave werd een aankoopstop voor natuurgrond ingelast. Daardoor kon de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-Zuid niet verder. De gebiedscommissie ontwikkelde een plan ‘De Mieden op z’n Mooist’, waarmee het gebied toch ingericht kan worden, maar dan met een kleiner budget.

Baukje Nijboer, voorzitter van gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid: “De investeringen die hier de afgelopen veertig jaar zijn gedaan vragen om inrichting. Je kunt zo’n gebied niet aan zijn lot overlaten, waar zeer zeldzame planten in de nattere gebieden te vinden zijn. Deze specifieke vegetatie ontstaat door het mineraalrijke kwelwater wat hier naar boven komt van uit het Drentse plateau. De Mieden kunnen voor de gemeente op het recreatieve vlak een hele boost geven. Door wandel en fietspaden aan te leggen zal het gebied aantrekkelijk worden voor de plaatselijke bevolking en de natuurminnende toerist. ”

Kern- en overgangsgebieden
Het plan richt zich op het inrichten van natuur voor het Natuurnetwerk Nederland. Binnen de grenzen van het netwerk maakt de commissie een scheiding tussen kerngebieden en overgangsgebieden. De gebieden die op deze manier ingericht worden, zijn Reahel-Oost, Surhuizumermieden en Drogehamstermieden.

De kerngebieden worden als volwaardig natuurgebied ingericht, met hogere waterpeilen waar dat nodig is, een goed watersysteem en de focus op het behoud van veengrond en het stimuleren van meer biodiversiteit. De overgangsgebieden vervullen een ondersteunende rol voor de kerngebieden. In deze schil van grond rond de kerngebieden zal het waterpeil ook omhoog gaan ten dienste van de kerngebieden. Gebiedscommissielid Roel Vriesema: “Het Miedengebied is mooi, met het kwelwater en de speciale planten, maar dan moeten we de kwel wel benutten. Dat kan door in de overgangsgebieden maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil. Zo zorgen we ervoor dat we het verlies van natuurwaarden zoveel mogelijk beperken. Dit stukje randnatuur komt de kerngebieden ten goede.”

Een nieuwe manier van natuur inrichten, betekent ook een andere manier van landgebruik. “De randzones zijn straks nog wel voor de landbouw te gebruiken. Beroepsmatig of hobbymatig op kleine schaal”, geeft Vriesema aan. “Het biedt juist ook nieuwe kansen voor de landbouw, die nu al volop in ontwikkeling is. Bijvoorbeeld voor agrariërs die anders willen werken, biologische bedrijven, die de natuur wat dichter bij de landbouw willen brengen. De overgangen worden zachter en natuur en landbouw vloeien in elkaar over. Omdat het natter wordt, en de grond op een andere manier gebruikt moet worden, is er sprake van afwaardering van de grond. Daar voert de commissie gesprekken over met grondeigenaren in het gebied. Nijboer: “Het verbeteren van de landbouwstructuur blijft voor ons altijd een belangrijk aandachtspunt.”

Planning
Op dit moment bereidt de gebiedscommissie de uitvoering van de plannen voor. Door gesprekken te voeren met betrokken grondeigenaren en terreinbeheerders, met Wetterskip Fryslân en gemeente Achtkarspelen. De planning is dat 2021 gebruikt wordt voor gesprekken met grondeigenaren over realisatie van de overgangsgebieden, ruiling of andere wensen en behoeften. In 2022 kan de commissie mogelijk een vervolg geven aan de inrichting. Het is de bedoeling dat in 2026 de plannen klaar zijn. Meer informatie is te vinden in de kaart op de site over gebiedsontwikkeling van de provincie.