Pilots

Hier is Natuer mei de Mienskip actief:

 

Op dit moment werkt Natuer mei de Mienskip aan de volgende pilots:

Gebiedspilot Burgumer Mar en de Leien

 

In het gebied Burgumer Mar en de Leien is een verkenner aangesteld die onderzoekt wat er in het gebied leeft. Hij werkt samen met grondeigenaren en andere betrokkenen een plan uit. De pilot duurde tot halverwege 2021. Voor natuurontwikkeling is dat vrij kort, maar het is ook echt een leerperiode. Vanwege Corona-maatregelen liep deze pilot wat vertraging op. Momenteel werkt de verkenner Wybo Nijdam in het gebied. Natuer mei de Mienskip hoopt natuurlijk dat duidelijk wordt dat een integrale aanpak van een gebied een meerwaarde heeft voor natuur, landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor water(-berging) en recreatie. Voor de hele Mienskip dus.

Lees verder over deze pilot.

Heb je vragen over deze pilot? Neem dan contact op met Wybo Nijdam via M: 06 5383 1188/ E: w.j.nijdam@fryslan.frl

Tsjoch op! inventariseert initiatieven voor invulling NNN

 

De pilot Tsjoch op gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe initiatieven om te komen tot de aankoop of invulling van het Natuurnetwerk Nederland kunnen zich melden bij de projectleider. Tsjoch op! wil uitstralen: meters maken en enthousiasme tonen voor onze nieuwe manier van werken. De werkgroep inventariseert, voert gesprekken en komt met een advies naar de projectgroep en naar het programmateam van Natuer mei de Mienskip. Daar wordt vanuit verschillende expertises gekeken naar de kansen en haalbaarheid van een initiatief. Er wordt getoetst op de ambities en doelen van Natuer mei de Mienskip en op financiële en juridische haalbaarheid en op draagvlak.

Lees meer over deze pilot.

Heb je vragen over deze pilot? Neem dan contact op Timo ter Voort via: 06 – 13317254 / info@timotervoort.nl .

Werkgroep tools onderzoekt welke ‘ark’ passend is voor grondeigenaar

 

Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van ark (gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip stelde een lijst op met mogelijkheden om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken. De lijst omvat gereedschap dat al eerder is ingezet, bijvoorbeeld kavelruil of functieruil, maar ook nieuwe mogelijkheden. De projectgroep Tools presenteerde in april 2021 de Ark Brochure. Ark is Fries voor gereedschap. De partijen binnen Natuer mei de Mienskip en gebiedscommisies gaan dit nu verder uitproberen en toetsen. Hierbij komen ook de aspecten juridische houdbaarheid, voorwaarden en beheer aan bod. Bekijk hier de Arkbrochure

 

 

 

 

 

Natuer mei de Mienskip wordt mogelijk gemaakt door: