Tsjoch op! richt zich op initiatieven voor invulling NNN

 

Heb je zelf een idee voor een initiatief om het Natuurnetwerk Nederland in Fryslân af te maken? Loop je vast in regelgeving, omdat je de financiering niet rond krijgt of kunnen wij je in contact brengen met de juiste mensen? Vul dan het onderstaande formulier in:

De pilot Tsjoch op! van Natuer mei de Mienskip is één van de  pilots in het totale proces. Tsjoch op! gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe initiatieven om te komen tot de aankoop of invulling van het Natuurnetwerk Nederland kunnen zich melden bij de projectleider. De woorden ‘Tsjoch op!’ komen uit de eerste regel van het Fries volkslied. Als deze eerste regel wordt gezongen en als de woorden in het Fries worden gesproken dan spat de energie ervan af, zo van kom op! Let’s go! Dat is wat Tsjoch op! wil uitstralen: meters maken en enthousiasme tonen voor onze nieuwe manier van werken.

Verzoeken van particulieren, organisaties en boeren

Met deze initiatieven gaat de pilot Tsjoch op! aan de slag om te oefenen met een nieuwe werkwijze van onderop.
De initiatieven die zich tot nu toe hebben gemeld zijn erg divers. Bijvoorbeeld een particuliere grondeigenaar die meer wil betekenen voor de biodiversiteit. Zijn grond ligt naast dat van een terreinbeherende organisatie. Hij vraagt wie hem kan helpen met onderzoek om het juiste type beheer bij deze grond te vinden. Die vraag is door ons uitgezet en wordt opgepakt met medewerking van studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein.

Een ander voorbeeld komt van een natuurbeschermingsorganisatie. Het wil grond aankopen waarop nog een bouwbestemming zit. De vraag was wie het bouw/woon-contingent kon vermarkten waarmee nieuwe aankopen gedaan konden worden. En of wij kunnen meedenken over de financiering van de inrichting van de aan te kopen gronden.

Een groep boeren die in het veenweidegebied biologisch wil gaan boeren kwam met een verzoek voor voorfinanciering. De groep wil het waterpeil verhogen en actief aan weidevogelbeheer gaan doen. Om een aansluitend gebied te krijgen moet er snel besloten worden over de aankoop van vrijgekomen gronden. Dit kan door snel voor te financieren. Dit voorkomt dat de grond gekocht wordt door een projectontwikkelaar waardoor de verbinding tussen de biologische percelen kan verdwijnen.

Initiatieven toetsen

Met regelmaat gaan de vragen over de zoektocht naar financiering, maar dat niet alleen. De werkgroep inventariseert, voert gesprekken en komt met een advies naar de projectgroep Tsjoch op! en naar het programmateam van Natuer mei de Mienskip. Daar wordt vanuit verschillende expertises gekeken naar de kansen en haalbaarheid van een initiatief. Er wordt getoetst op de ambities en doelen van Natuer mei de Mienskip en op financiële en juridische haalbaarheid en op draagvlak.