“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

 

Sander Binsma is melkveehouder in Oudeschoot. Samen met Sies Siebenga heeft hij 130 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het bedrijf is 94 hectare groot. Het grootste deel daarvan ligt rondom de boerderij.

Recent werd een deel van Sanders grond vernat. Twintig hectare van hun pachtgrond werd voorheen bemaald. Het Wetterskip Fryslân moest veel regionale polderdijken op hoogte brengen om aan de normen te voldoen. “Zij zouden dan veel kosten moeten maken om onze 20 hectare droog te houden”, vertelt Sander.
Een alternatief was om een landbouwgebied voor de boezem te leggen. Dan hoeven de kades minder hoog waardoor er bespaard kon worden op de te herstellen kades. Het landbouwgebied zou hierdoor wel natter worden en daarmee niet meer voldoen aan de functie-eisen voor landbouwgrond. Het Wetterskip ging in gesprek met de eigenaar van de grond en met de pachter. Beiden wilden wel meewerken aan een nattere en natuurvriendelijke inrichting en meer doen aan natuurinclusieve landbouw. In ruil hiervoor kon de grondeigenaar meer grond overnemen, Binsma pacht deze extra grond.

Natuurvriendelijke oevers
In plaats van kades liggen er nu natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.
Het resultaat van de samenwerking is uiteindelijk meer dan alleen die natuurvriendelijke oever. Het naastliggende land is vernat. Sander kan zijn melkvee niet weiden op de nieuwe grond, omdat er een autoweg tussen ligt. Wel wil hij, als de herinrichting helemaal klaar is, zijn jongvee hier gaan weiden.

Later maaien en geen kunstmest gebruiken
De melkveehouder past een natuurvriendelijk beheer toe op de natuurvriendelijke oevers. “Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Ik maai pas na 1 juni en gebruik er geen er geen dierlijke mest en geen kunstmest op.”
Sander zag de herinrichting van grond tot natuur ook als een bedrijfseconomische kans. “Uiteindelijk kon ons bedrijf zo groeien met 15 hectare grond die tegen onze eigen grond aanligt. Een win-win-situatie dus.”