Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland
Natuer mei de Mienskip zoekt samen met grondeigenaren naar mogelijkheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. Maar wat is nu precies dat NNN? En waar liggen de gebieden?

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar.

Verantwoordelijkheid Natuurnetwerk Nederland
De provincies zijn verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland op het land. Ook alle grote wateren (grote rivieren, Deltawateren, IJsselmeergebied en Waddenzee) en de gehele Noordzee behoren tot het NNN. Voor deze gebieden is het Rijk verantwoordelijk.

De gebieden waar al natuur is ontwikkeld binnen het NNN staan op de kaart onderaan de pagina.

Veel hectares ingericht, ook nog veel te gaan
Het totale NNN is 287.358 hectare in Fryslân. Dat is inclusief grote delen van de Waddenzee, het IJsselmeer en Friese Meren. Ongeveer 80.000 hectare bestaat uit natuur op land. Veel van deze natuur is al heel lang natuur, een deel is nieuw. De provincie Fryslân is sinds 1990 bezig om die natuur ook te realiseren. Het ging om 13.764 ha. Daarvan moet nu (stand van zaken dec. 2020) nog 1683 hectare de functie natuur krijgen. Dat is nu vaak nog agrarische grond.
Ook is nog niet alle grond optimaal ingericht voor de natuur. In totaal moet nog 3.301 hectare ingericht worden om geschikte omstandigheden voor de natuur te realiseren. Dat is inclusief de 1.683 hectare die nog geen natuurfunctie heeft. We zijn dus al een heel eind. Aan de andere kant zijn we ook al 30 jaar bezig. De afgelopen 7 jaar is er elk jaar ongeveer 125 hectare natuur binnen het NNN bijgekomen. Het is de bedoeling dat het NNN in 2027 afgerond is. Daarom proberen we het tempo te verhogen.

Zelf aan de slag
Bij Natuer mei de Mienskip vinden we het belangrijk dat eigenaren zelf natuur kunnen realiseren op eigen grond, als zij dat willen. We proberen eigenaren daarbij te helpen en aan te sluiten bij hun ideeën en mogelijkheden. Om dat te benadrukken gebruiken we de term “Omvormen naar natuur” in plaats van “verwerven”, want daarmee laat je merken dat mensen het ook zelf kunnen doen. Lees in onderstaande kaart daarom ‘nog om te vormen naar natuur’ waar nu nog ‘verwerven’ staat.

Natuer mei de Mienskip wordt mogelijk gemaakt door: