Over Natuer mei de Mienskip

Friese boeren en andere grondeigenaren hebben vaak goede ideeën om natuur te ontwikkelen of natuurinclusief te boeren.

Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland af te maken. Doel is natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden. Natuer mei de Mienskip biedt daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân, waar het goed boeren is.

Missie

Wij staan voor een biodivers, groen Fryslân waar het voor boeren goed boeren is. Natuur is niet aan grenzen gebonden. Wij zijn een samenwerking van boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en(semi-) overheden en wij geloven dat we de natuur in Fryslân het beste kunnen beschermen als we elkaars kennis en kunde optimaal benutten. 

Visie

Onze toekomstdroom is een provincie in 2027, waarin de natuur robuust en toekomstbestendig is, met logische verbindingen tussen de natuurgebieden, waar het rijk is aan planten en dieren, waar alle Friezen en bezoekers van kunnen genieten, waar ruimte is voor de boer om te boeren en een goede prijs krijgt voor zijn producten. 

Projectpartners

Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân. Ze maakten een gezamenlijk plan, waarmee Provinciale Staten in juli 2019 instemden. Het was inmiddels duidelijk dat de steun van de provincie onontbeerlijk zou zijn bij de uitvoering van de plannen. Dus, die sloot als partij aan.

Ons Koersdocument

U vindt ons Koersdocument hier (pdf):

Right to Challenge

De samenwerkende partners maken gebruik van hun Right to Challenge, oftewel het recht om taken van de overheid over te nemen, als je zelf denkt het slimmer, beter, goedkoper of met meer maatschappelijk draagvlak te kunnen doen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil het uitdaagrecht opnemen in de Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet. Natuer mei de Mienskio wordt dan ook op de voet en met veel interesse gevolgd. Omdat ook de provincie is aangesloten bij NmdM geldt de Friese Right to Challenge inmiddels als een ‘Right to Challenge in partnerschap’.

Onze Werkwijze

De werkwijze van Natuer mei de Mienskip komt neer op een nieuwe aanpak voor realisatie van de Friese natuur, waarbij vier elementen centraal staan:

1. Eindbeheerder centraal

Uitgangspunt in ons voorstel is dat we werken in een vraaggestuurde omgeving waarbij de “eindbeheerder” in de lead is. De eindbeheerder is degene die uiteindelijk het gebied gaan beheren. Dat kunnen terreinbeheerders zijn, maar ook boeren, particuliere natuurbeheerders of mengvormen daartussen.

2. Maatschappelijke meerwaarde

Doordat de belanghebbenden in de lead zijn, ontstaat synergie tussen de partijen en begrip voor elkaar, waardoor beter kan worden ingespeeld op de behoeftes die er zijn in een gebied. Door behoeftes van de belanghebbenden in een gebied bloot te leggen, creëer je mogelijkheden om met instrumenten of gerichte inzet van financiën aan te sluiten bij die zaken die agrarische ondernemers, particulieren en natuurorganisaties verder helpen. Voor natuurorganisaties kan dit betekenen dat ze robuustere eenheden natuur gaan beheren, voor agrariërs kan het bijvoorbeeld betekenen dat er sprake is van nieuwe vervangende en betere grond, een betere verkaveling of een bedrijfsverplaatsing.

3. Flexibele inzet van tools

De “one size fits all” benadering is in het uitwerken van natuurdoelen niet vanzelfsprekend. Sterker nog, om aan te sluiten bij de behoeften van de eindbeheerders moet per situatie gekeken worden welke match gemaakt kan worden en wat voor instrumenten nodig zijn om dat te realiseren, de zogenaamde “tools”. Voor agrarische ondernemers is het bijvoorbeeld van belang dat beoogde natuurdoelen die in dat gebied geprojecteerd zijn, onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering. Indien de doelen niet haalbaar zijn of de instrumenten waarmee deze doelen moeten worden gerealiseerd niet passen bij de situatie, moet maatwerk mogelijk zijn.

4. Gebiedsgericht werken

Bij ons staat de opgave in een gebied centraal. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak met maatwerk uitgangspunt. Flexibeler omgaan met doelen heeft zin als zowel de grondeigenaar als de natuur hier voordeel van hebben. Om dit goed te doen stellen we voor om Fryslân aan de slag te gaan met afgebakende gebieden, gebaseerd op de aanwezige eindgebruikers, opgaven en ambities.

 

 

 

 

 

Natuer mei de Mienskip wordt mogelijk gemaakt door: